Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Обиколка на град Кавала - Кавала

От улицата Полиду се изкачвате бавно до Палия Поли(Старият град), обявено за исторически паметник селище,останало вярно на стила на традиционната архитектура съсзатворени тетераси, дървото, камъка и прекрасните цветове,които разнообразяват с висока естетика градския пейзаж.Можете да посетите кафенета, тавернии ресторанти за всекивкус и всеки джоб.Продължавайки направо ще срещнете в дясно до комплексИмарет. Изграден от Мохамед Али (1769г.-1849г.) който е ос-новател на последната египетска династия, роден и живял вКавала и остров Тасос. Комплексът включва семинария, домза сираци и по-късно дом за бедни хора. Отличен пример заОсманската архитектура, в момента работи като хотел.В краяна пътя: стигате на площада със статуята и конака наМохамед Али, който работи като музей.Зад каменната оградаима голяма градина, която е типичен пример за Османскатаархитектура от 18ти век в Гърция. Оригиналното вътрешнооформлението и отделението за мъжете вюжната част, зажените в северната иизвестния „софа”, единственото мястоот където са можели да общуватс другистаи, запазена е икухнята, която комуникира состаналата част от къщатасамочрезвъртящ се шкаф. От тамжените, невидими са серви-рали храната. Статуята наМохамед Али, на скулптораКонстантинос Димитриадис (1934г.), го представя на кон смеч (който прибира) в калъфа, показвайки желанието си дасе завърне вродния си град, за да си почине (съществувасъщата статуя в Александрия, където той е готов за битка иизважда меча от ножницата).Завръщайки се в Имарет, тръгвате по улица Мехмет Али, къ-дето можетеда видите комплекс Халил-Бей (стара музика),който освен храма от 16ти век (построен върху основите наранно християнска базилика) съдържаи 8 стаи от медресето(семинария). В началото на 20век там се е помещавало начал-ното девическо училище, а след бедствието в Мала Азия сее използвало от бежанските семейства. През десетилетието1930г.-1940г. там се е помещавала филхармонията на Кавалаи от там е и нейното име «Палия Мусики».От Халил-Бей през улица Антемиу се отправяте къмФрурио (Крепост) построена в началото на 15ти век.следХр.включваща останки от византийски акропол. Нейнатадължина е 65м. и ширина 17м., построена е сместенгранит,тухла, мрамор и мазилка.Външното заграждение разполага с три кули, крепостнибастиони и двепорти: северозападната, която не се използваи днешния вход (на ЮИ). Вътрешното заграждение съдържарезервоара за вода, складовете за боеприпаси и храна,помещението за пазачите и централната кръговакула свисочина от 18м.Въпреки, че е построенапо стандартите на ерата преди раз-пространението нао гнестрелни оръжия, ефективно е издър-жала последователните набези на пиратите през 16ти-17тивек, както и на ударите на венецианския флот на Морозини(1684). През 1885 г.е тотално изоставена.Крепоста е домакин на различникултурнисъбития.Достъпът е свободен.Работно време:вторник-неделя: 08:30-полунощ.Зимно работно време: ноември-март: 08:30до 16:00 часа.Крепостта стига до акведукта («Камарес»). Изграждането мув началото на 16век. (1520г.-1530г.) води до просперитет ивъзраждане на западналияград. Водоснабдява полуос-трова на Панагия за четиристолетия. Археологическииисторически данни водятдо предположението, че ебил издигнат на мястото наразрушен римски акведуктот първите векове от новатаера. Акведуктът с дължина 6.5км, започвале от извор «Сум-баси» или «Трия Карагациа» на височина от 400м., минавале покрай 5 каменни мостовеие завършвал при водния мост(Камарес) на височина 75м. Днес, маршрута на тръбопроводасе вижда до църквата Св. Константин, а след това се губи всграда на улица Агиос Константинос и улица КонстантинидуПииту, за дасе появи отново в Камарес.Слизате към улица Иеролохитон и продължете към центърана града, по улица Кунтуриоту, където в близост се намира-пра църква Св. Никола, построена през 16век. и до нея може-те да видите Вима ту Апостолу Павлу, 35 м 2 мозайка с тема«Пристигането на апостол Павел във Филипи, Наеполис.»Според Деяния на Aпостолите, Св. Павел е дошъл тук през50г. след Хр. по искане на Македонец, който му се явил подформата на видение.Поемате по булевард Еритрос Ставрос с край на цел Археоло-гическият музей, намиращ се на номер 17 (парк Фалиро) по-строен през 1963г. по план на преподаватели от Аристотелскияуниверситет по архитектура в Солун, Д.Фатурос и Г. Триандафи-лидис. Особен интерес представляват находките от разкопкитев Дикили-Таш, неолитно село (6500 г. пр. Хр) на земеделскипроизводителина 2км. от Филипи, където са констатиралиналичието на големи количества ото въглени пресовани гроз-дови зърна, ясна индикация за винопроизводство.Представянето на две йонийски колони от храма на богинятаПартенос (5ти век пр. Хр.) покровителка на древния Неаполисв действителната им височина и всички други архитектурниелементи (капители, корнизи) позволяват на посетителя дасформира изображение за този велик паметник. Постояннатаекспозиция «Неаполис -Хрисуполис -Кавала» разказва исто-рията на града отдревността до модерни времена.Телефон: (+30) 2510222335Лятно Работно време:от вторник до петък: 09:00до 16:00 часа,ЗимноРаботно време:от вторник до петък: 09:00до 15:00 часаВход: 2 евроЗавръщайки се в центъра, минавате покрай внушителнатасграда на Общината (в дясно) продължете към пристанищетои след улица Дагли, завийте наляво към Ироон тон Песонтонв Обществената градина. Пред вас се открива парка на Об-щинската градина с бронзовата статуя на Ники изработенаот скулптора Г. Пармакели. Релефът на градината са дело наскулптора Д. Геролиматос и се отнасят до борбите на гърцитеот древността до 1940-41г..На заден план се откроява дворе-цът на кметството, една миниатюра на унгарска кула, в бяло,с грандиозно стълбище, построена около 1895г. от Унгарскиятърговец на тютюн Пиер Херзок (Pierre Herzog). През 1937г. повреме на мандата на кмета А. Баланoc е закупен от общинатана Кавала и оттогава там се помещава кметството. СградатаАдолф Викс (на ул.Кипър 8) където е пребивал и е където еразвивал търговска дейност немския барон Адолф Викс,построена през 1899г., има много общо със сградата на кмет-ството, като и смели готически характеристики. Днес принад-лежи към община Кавала. На улица Кипър в непосредственаблизост до кафето под кметството, се намира манастирът Ла-заристec, построенза 4г. от 1888г.-1892г., представящ смесениархитектурни елементи с неокласическо влияние. Използвалсе от Френското консулство.Големият клуб (на ул. Кипър, номер 12) построен през 1909г.от Благотворителното Братство на Госпожите на Кавала(Φ.Α.Κ.Κ.) помещава Клубът на гръцката общност на Кавалакойто е открит на 22 май 1910г. Изключителен пример заавстрийски барок в Европа и уникален в Гърция. Комбина-цията от цветове на фасадите (мед и императорско червено)изглежда че копира част от концертната зала на Виена(Музик ферайн). В неокласическата фасада на сградата сезабелязват елементи от древногръцките традиции (колони,капители, фризове и др.). Сградата се реновира и ще послужикато културен мултиплекс.В Дворецът Току (на ул. Кипър, номер 14) се помещава 12таДанъчна служба по Византийските старинни забележител-ности. Построена през 1879 г. от търговеца на тютюн Д. Toкoc.През 1911 г. е закупена от името на Благотворителното Брат-ство на Госпожите на Кавала. Действала е като консулствои помещава кметството на града до освобождаването наКавала през 1937г.Отзад и в дясно от кметството на града, на площад Капнерга-ти можете да видите една многоетажна сграда, която пленя-ва. Това е общинският тютюнев склад построен в началото на20 век от турския търговец на тютюн Кизи Мимин. Сградатае пример за Османски неокласицизъм (колони, капители,корнизи) и барокови елементи, като и внушителната украса,която увенчава покрива с четири корони. Принадлежи къмобщина Кавала и помещава военноморския музей, а същотака ще бъде домакин на фолклорния музей на Кавала и му-зей на тютюна. Функционира като изложбено пространство.От площад Капнергати, преминавайки покрай общинскатабиблиотека, поемете нагоре, надясно от паркинга и завийтенадясно по ул. Константинос Палеологос за да посетите Музеяна тютюна, тематична музейна сбирка и архивни материали заотглеждането и производството на тютюн, за търговската иземеделска обработка, промишлените тютюневи изделия,както и изложба на тютюневи продукти. Уникалността на Му-зея на тютюна се намира не само в това, че съдържа и излагатърговската обработка на ориенталски тютюн (което не можеда се види в никой друг музей в света) но в това че е и тех-нологичен музей, който подчертава социалната история наКавала и на останалата част от Източна Македония и Тракия.Телефон: (+30) 25102 23344 www.tobaccomuseum.grНа същата улица ще видите и старото девическото учили-ще, една непретенциозна неокласическа сграда от 1894г. визграждането на която са допринесли финансово не самовидни търговци на тютюн, но и тютюневите работници, коитоса предложили по една дневна заплата.Днес в него се поме-щава на 10-то Основно училище на Кавала.Общинската консерватория на Кавала (на ул.ЕлефтериосВенизелос номер 67) се помещава в сграда с неокласическистил (фронтони,колони, дограма, ромбоид, геометричниформи и т.н.) която е била построена преди 1884г., като дом натърговец на тютюн.Всяка година в Консерваторията се орга-низира Международния музикален фестивал „ Г.А. Папайо-ану ”както и Международни музикални семинари. Съседнатасграда на старата консерватория е уникален архитектуренпримера за френското рококо в Кавала, построена в същияпериод, като и консерваторията.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person