Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Район езера Хрисуполи - Кавала

Северозападно от Хрисуполи се намира една местност, която се характеризира с 20 малки до средна големина влажни зони. От тях 7 се приемат за езера и водоеми.Като цяло покрива една площ от около 20 кв км. Тази област се свързва екологично и географски с делтата на Нестос (Марица), с крайречната гора и близкият северен планински район. Това е отразено в широкия спектър от местообитания и многообразие на животински и растителни видове. Тази уникалност в делтата на река Места във връзка с втория важен фактор, а именно селското стопанство и животновъдство, които се упражняват в региона, създадоха една екологична ценна площ. Поради природните условия и под влиянието на селското стопанство и пашата се създаде една богата мозайка, което се композира от ливади, ниска растителност, овощни градини, маслинови горички, други култури, тръстика, периодични заливни тераси и постоянни водни повърхности със сладка вода. Застиялата прясна вода с тръстика и заблатени райони, които обграждат площта, дават на района голяма екологична стойност, която се увеличава, поради близостта им с множество сухоземни (карстови образувания, сухи ливади,пасища и т.н.). Както вече бе отбелязано, основен фактор за оформянето на района е селското стопанство. Вероятно поради ниска използваемост на земята допринесе решителен принос за разнообразието на местообитания и видове. Тук посетителят не само се доближава до природата, но вижда един селски пейзаж с голяма екологична стойност, който свидетелства за хармонично съжителство между човека и природата. Фактът, че в рамките на само едно изследване се откриха над 400 вида растения, потвърждава богатата флора на региона на езерата на Хрисуполи. Езерата с тръстиките са частично покрити с ефектни килими от лилии (Nymphea alba). 15 вида орхидеи са записани в района. Този брой съответства на 43% от видовете в региона. Например Limodorum abortivum и хибридите Orchis morio papilionacea(пеперудоцветни) и Serapias vomeracea ssp. longipetala bergonii. Комбинацията от дървета и храсти в района изглежда до голяма степен с тази на планинските масиви, по-специално на тис, дива круша, аншоа и космат дъб(Quercus pubescens)и т. н., докато на по- ниските зони може да се види крайречната гора, върби, тополи и т.н. , 13 вида сладководни риби, са показани във водите на езерата. Наличието на видове като Leucaspius delineatus, Rhodeus sericeus amarus και Cobitis stroumicae, доказва за все още доброто качество на водата в региона и подчертава екологично незамърсени води. Както фауната на земноводните така и по-голямата част от фауната на влечугите в цялата площ е ендимична в района на езерата на Хрисуполи или особено в него. Наблюдават се 8 вида земноводни и 12 вида влечуги в района на Алатзагиолас. През периода 1981-1995 година са регистрирани в езерата на Хрисуполи общо 211 вида птици. От разплодните видове за отбелязване е Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла (Ardea purpurea), Тирилик (Burhinus oedicnemus), пъдпъдък (Coturnix coturnix), Трастико блатар (Circus aeruginosus),Синявица (Coracias garrulus), също така районът е важна област хранене за щъркели. През зимата се събират тук няколко десетки малки корморани (Phalacrocorax pygmeus) за храна, ни също са били наблюдавани да ловуват редовно скалният орел (Aquila chrysaetos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), сокола скитник (Falco Peregrinus), и лешояди (Gyps fulvus). Примери за фауната на бозайниците, които намират подходящо местообитание тук са чакал, язовец, лисица, невестулка, белка и т.н.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person