Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Александруполис - Делтата на р.Еврос – Панагия Космосотира – Езеро на Тихерo – Гора на Дадя – Музеи на Коприната Суфл

От Александруполис пристигате в Траянуполис, където сенамира Информационния Център на делтата на р.Еврос. Тампосетителите се информират за функциите и ценностите навлажните зони и особено наДелтата на река Еврос. Следтова, те могат да се качат наавтобусите на Агенцията зауправление и да разгледатблатото. Обиколката включ-ва наблюдение на птицис бинокли и телескопи, иразходка с лодка (в сезонитекогато времето позволява).Делтата на река ЕвросДелтата на река Еврос е една от най-значимите влажни зонине само в Гърция, но и в Европа, ето защо с обща площ от95 000 акра (80 000 земя и 15 000 водна повърхност) се еприсъединила към списъка на защитените зони на Меж-дународната Конвенция Рамсар (1971г.), поради значимитевидове, които живеят там.Част от делтата е определена като Специална Защитена Зонаи е предложена като територия от значение за Общността вМрежата Натура 2000.В местообитанията на делтата с нейните крайречни гори,воднисти ливади, лагуни, езера и богато биоразнообразие,са преброени 317 водолюбиви птици и блатни видове птици,които използват делтата или като спирка на миграционнитепътувания или като място за зимуване или като постоянноместообитание. Там също са описани повече от 350 растител-ни видове.От Информационния Център на Делтата на река Еврос дви-жейки се по националния път Александруполис - Кипи след23км пристигате във Ферес след 40мин.Църквата на Панагия (Богородица)Космосотира ФеронНа могилата на някогашното византийско градче Вирас,днес Ферес, се намира Византийската църква от 12ти век,посветена на Панагия (Богородица) Космосотира. Днес хра-ма е Енорийската църква на града и център на едноименнатафондация Навсякъде Траки. Храмът представлява църкватана някогашния манастир Панагия Космосотира Вира, осно-вана от Исак Комнин севастократор през 1151-1152г. Днес отцелия комплекс от сгради на манастира, само църквата наКосмосотира, част от стените и кулите са запазени. Празни-кът на църквата се празнува всяка година на 15ти август и сее утвърдил като Световно Поклонение на траките.От Ферес, се насочвате по нациоаналния път Александру-полис - Кипи в продължение на 4.6 км и продължавате поE85 Арданио - Орестиада за 12.1км, завивате надясно приЛевкими - Тихио за Тихеро, и след 3км пристигате на вашатадестинация.Тихеро - Езерото наТихеро:Старият град Тихеро (в съответ-ствие със закона на Каликратисвече спада към община Суфли)е удостоен през 1995г. от Ака-демията на Община Атина катоОбразец за политика за регионално развитие. В спокойнитеводи на езерото, създадено от язовирните стени на Лира,патиците и гъските изглежда се наслаждават на красиватаприрода. В Центъра по екотуризъм в Тихеро можете да се по-любувате на редки изкопаеми находки в района и да опитатемного местни продукти.От Тихеро се връщате към нациоаналния път Арданио - Орес-тиада продължавате 12.8км до Орестиада и след това зави-вате наляво към Дадя, която срещате на разстояние 6,4 км.Гората на Дадя - Лефкими – СуфлиТериторията на гората на Дадя – Лефкими – Суфли е вклю-чена в списъка на гръцката НАТУРА 2000, и е една от 27тезащитени зони в Гърция, за която е установена Агенция зауправление. От 2006г. със съвместно министерско решениерайона е обявен за Национален парк под името «НационаленПарк Дадя - Лефкими- Суфли» Гората е част от югоизточниякрай на Родопския планиснски масив.Тук намират подслон повече от 48 вида бозайници, включи-телно вълци, елени, катерици, прилепи и 41 вида влечугии земноводни. Онова, обаче, което прави гората на Дадяуникална за Европа е птичата фауна. Общо са преброени212 различни видове. В рамките на защитената зона санаблюдавани общо 36 от 38 видове грабливи птици, коитосъществуват в Европа. Също така тук всяка година гнездятоколо 20 двойки черни лешояди, които са единственото на-селение останало в Югоизточна Европа. В рамките на 500м отсело Дадя работи центъра за екотуризъм, база на Агенциятаза управление на Национален Парк Дадя - Лефкими - Суфли,която предоставя информация (видео, снимки и т.н.), както идруги развлекателни услуги и настаняване.От Дадя тръгвате за Суфли по нациоаналния път Арданио- Орестиада и след 5,7 км завивате наляво към улица B.Георгиу за Суфли. Суфли е важен център на бубарството впоследните десетилетия на 19ти век и началото на 20тия и еизвестен с живописното си селище, копринените продукти иМузея на Коприната.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person