Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Обиколка на Александруполис - Археологически обект Зони-Месимврия

Отправна точка може да бъде «отличителният белег» награда, а именно Фара. Построен през 1880г. от ФренскотоСдружение на Фарове «Administration Générale des Phares del` Empire Ottoman», за да отговори на нуждите на засиленотокорабоплаване, предизвикано от създаването на железни-цата през 1870г. Освен това, създаването на железопътниятранспорт и пристанището на Александруполис изиграватключова роля в създаването и развитието му. От фара, вър-вите по кея, минавате пред Общинската Музикална Консер-ватория, Съдебната Палата, където през есента се провеждаПанаирата на Книга и завивате надясно по ул. Зарифи, къдетодоминира неокласическата сграда на Педагогическа Акаде-мия на Зарифис (1923г.). В двора на сградата, в която сега сепомещава училището към Тракийския Университет Демо-крит, има мраморен бюст на Георгиос Зарифис, произведениена скулптора Перандинос, който почита дарителя и голямнационален благодетел. От ул.Зарифи, завийте надясно побул. Димократиас, със своите кафенета, барове и общест-вени сгради. Минавате пред сградата на Кметството, Об-щинския Театър, който се намира в непосредствена близостдо Кметството, и завивате наляво по бул. 14ти май, голяматърговска улица, с широки тротоари и интересни магазини.На номер 63, от ляво срещате една неокласическа сграда. Намалката морава, няколко маси и няколко стола, както и малкабиблиотека ще ви изненадат приятно и ще ви създадатусещане за интимност. Вдигайки поглед, отляво на входа севижда отличителния белег на Тракийски Етнографски Музей.Прекарайте колкото време можете да отделите. Определеноси струва. В същия музей можете да организирате вашетопосещение в Природонаучния музей.Тракийски Етнографски Музей вАлександруполисТракийския Етнографски Музей - Ангелики Янакиду сепомещава в наетата каменна неокласическа сграда от 1899г.и е изцяло на самофинансиране. Изложбените материали отширокия исторически район на Тракия датират от края на17ти век до началото на 20ти. Информационни видеоклиповеви привеждат в допир не само с начина на живот, а успореднос познанията от онази епоха. Едно живо място за опознаванена народната култура на Тракия, свързваща традиция ипознания, съдържащи се в него, с проблемите на съвремен-ното общество.Телефон: (+30) 25510 36663 www.emthrace.org info@emthrace.OrgИзлезте от булевард 14ти май и завийте наляво по ул. Ену, накръстовището с ул. Мазараки ще се озовете пред парка наМитрополията, където се намира величествената катедралаСвети Никола, Архиепископията и Църковния Музей. Можетеда изкачите стъпалата и да натиснете звънеца. Обстановка-та е тържествена и успокояваща. Всичко излъчва уважениеи спокойствие.Църковния Музей на Светата Митрополия наАлександруполисЦърковния Музей на Светата Митрополия в Александрупо-лис е основан през 1976г. и приютява колекция от църковнипредмети, събрани от храмове и манастири от църковнатапровинция на съответната епархия. По-голямата част отпроизведенията датират от 18ти и 19ти век. Има няколкоекспоната, повечето стари книги и няколко икони, датиращиот 15ти до 16ти - 17ти век. Портативните икони представляватядрото на колекцията на музея и в същото време най-ва-жната и най-голямата част от нея и представляват всякакатегория.Телефон: (+30) 25510 82282Работно време: вторник - петък: 09:00 до 14:00 часа, събота:09:30 до 13:30Неделя отворен от 1 ноември до 31 март. Отворен и на 27септември. Посещения празнични дни: след предварителнауговорка.От ул. Константину Палеологу, върнете се към бул. Димокра-тиас и се насочете към Историческия Музей, почти срещуКметството. Екскурзията продължава около час, където поедин забавен и интуитивен начин научавате хиляди неща заграда и неговата история.Историческия Музей на АлександруполисТриетажната сграда на Историческия Музей на Александру-полис се намира на № 335 на бул. Димократиас.Изграждането на музея се е осъществило благодарениена дарения от страна на гражданите на Александруполис ипредоставянето на земя през 1990г. от Министерството наКултурата. Постоянната експозиция за историята на Алек-сандруполис крие много изненади и заинтригува посетите-ля: фотографски композиции и представителни материали,аудиовизуални и интерактивни прожекции му помагат даразбере връзката на града с железницата и пристанището,градския и архитектурен характер , нейния икономическии политически път, духовен и социален живот, да опознаегрупите от населението, които я образуват.Телефон: (+30) 25510 28926Работно време: от понеделник до събота 10:30 до 14:30Събота 18:30 до 21:30 (да се определи графика за събота)Понеделник, вторник: ЗатворенE-поща: info@ismo.gr / сайт: www.ismo.grОт Александруполис, тръгвате към мястото на Археологиче-ския обект Зони - Месимврия. Движите се по бул. Димокра-тиас към Комотини, продължавате по националeн път и след15,4 км. завивате наляво за Дикела - Месимврия. Следвайкизнаците пристигате на вашата дестинация след 3,8км.Археологическиобект Месимврия- ЗониВ началото на 20ти век,Български войницикопаещи крайбрежниокопи на сушата разкри-ват строителен материали керамични фрагменти,предполагащи съ-ществуването на селище. През 1966г. стартират първитесистематични разкопки финансирани от АрхеологическотоДружество. Специално проектирани трасета улесняватпридвижването на хора с физически и зрителни увреждания.Информационни табели с текстове, рисунки и възстановкиинформират посетителите за историята на региона, но иосновните теми в древния град, включително и храма на Де-метра и храма на Аполон, единствения потвърден архаиченхрам в Тракия, което сочи, че Месимврия - Зони, още през 6тивек. Пр. Хр., е съществувал като организиран град. Компле-ксът от сгради с голям брой амфори (188) от 6ти и 5ти век. Пр.Хр. разположени една до друга и с отвора на земята: Те сабили по-скоро защитна система на пода от влага. Интересене и перфорирания дискообразен глинен предмет от същатасграда. Това е един вид фуния за източване на гроздова мъстслед натискане на гроздето. Благодарение на надписите вЗони, археолозите са открили първите тълкуваеми данниза местен тракийски диалект, който е изключително важен висторията на района. Организира се и фестивал на пълнолу-нието през месец август.Отворен всеки ден: от 8:00 до 15:00 часаЦена на билета: цял € 2 с намаление: € 1
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person