Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут Комотини: Разходка в град Комотини. Исторически и търговски център. (3.5 км)

Една «богата» разходка из Комотини ще продължи еднацяла сутрин. Започвайте от централния площад Иринис. Задмемориала Ироон е горичката на Агия Параскеви. След товапосетете институцията на Папаниколау след уговорка наТел: (+30) 2531022112. Институцията и сградата са построениот благодетеля на града Николаос З. Папаниколау. На вто-рият етаж се помещава музея с редки експонати: Ръкописивърхупапирус или пергамент, керамика. Амфитеатъра с 420места заема първия етаж. В сутерена работи изложбенопространство.След това следвайки бул. Ироон на 300 м пристигате въввоенния лагер Музиопулу, сградата на 21 бронетанкова бри-гада, където се намира Воененият музей. Вътре се намиратпредмети и експонати от военната история на съвременнаГърция, докато в двора навън са изложени бойни превознисредства, колесници, оръжейни системи и самолети. Голяминтерес представляват периодичните изложди. Вход свобо-ден телефон: (+30) 25310-54214 вторник - петък : 09:00-14: 00сряда 17:00-20:00 събота-неделя: 10:00-13:00На ул.”Харилау Трикупи” минавате покрай съдебната палатаразположена в непосредствена близост до Старата Съдеб-ната палата, която не може да се посети, защото е в процесна възстановяване. Съобщава се, че сградата е построенаот Холандски архитект около 1870г. за султан Абдул Азиси наследникът му Абдул Хамид II от името на тогавашнатаОсманска администрация. Сградата е помещавала прави-телствения дом до юли 1913година.Следвайки ул „Манеси” иимайки от дясната си странаедна от джамиите в града иедин от най-старите медресе-та стигате до Часовниковатакула която е забележителностна Комотини.Часовниковата кулаЧасовниковата кула е построена през 1884г. за султан АбдулХамид II, която дължи сегашния си вид на интервенции от1950г. Зад кулата се издига минарето на Гени-Джамиятаот балкона на която мюезина призовава вярващите къммолитва на Исляма. В двора се помещава Мюфтийствотона Комотини. В югозападната част на кулата е пешеходнататърговска улица Ерму, докато в североизточната страна сенамира традиционния площад Ифесту с работилниците заметалообработка, така известните “тенекеджидика”, коитопридават уникален цвят на пазара на града.Гени Джами (Новата Джамия)Джамията е основана в края на 16 век (1585г.) и е имала единглавен купол и пет по-малки. Според надпис в южната часте била ремонтирана и разширена през 1902 г. Там влизате(без обувки и с покрита глава) от монументалния вход. Мра-морният михраб със скулптури и плочки от Пруса украсенис цветя и филизи, пленяват погледа, както и мраморниятминбер с флорални и геометрични шарки. Джамията носиимето «Нео» (Гени) джами, въпреки че е по-стара с 25 годинина т. нар. «Палео» (Екси) джами (стара джамия).Минавайки през двора на джамията излизане на улица Ермуи завивате надясно. След като минете вертикално на улицаЙаннинон обърнете внимание на малките магазини, коитоса внедрени чрез една Хиподамна система за планиране смалки улички и красиви перголи. В края на улица Ерму за-вивате надясно до улица Андруцу и след 100м. ще стигнетедо обществения пазар и до старата джамия. След катонаправите един бърз оглед на местните продукти, посететестарата джамия.Ески-Джами (Старата джамия)Голямата джамия е създадена през 1608/9г. Според надпис,тя е реновирана през 1677/78г. Отвън е впечатляващото ми-наре с два балкона и вътре михрабът със своя семпъл декори прост дървен минбер.Църковния музейСлед посещението в Ески-Джами от улица Ксенофонтос попосока на улица Венизелу пристигате след няколко метрав Имарет, старият мюсюлмански дом за бедни, един отнай-старите Османски паметници на Тракия (1360-1380г.).Работите извършени по него от Археологическите службавъзстановяват повредената сграда и я връщат в първона-чалната и форма. За ремонта на покрива са били събраникеремиди от старите къщи на Комотини. Днес там се поме-щава Църковния музей на светата митрополия на Марония иКомотини. Изложените елементи са събрани от религиознихрамове на Митрополията, както и дарения от бежанци,които се заселили тук след 1924г., обхващащи периода от16ти до началото на 20 век телефон: (+30) 25310 3417 вторник,четвъртък, неделя : 10.30-13.00. сряда и петък: 17.00-20.00.събота: 10.00-13.30 .След музея стигате до улица Венизелу, една от най-кра-сивите пешеходни търговски улици на Комотини. Завийтенадясно докато стигнете до улица Г. Сефери. Там завийтеналяво за 20м., а след това надясно по улица Кулоглу, къдетосе намират малко от останалите богаташки традиционникъщи в града, който принадлежат на община Комотини иса били възстановени. Втората къща която ще видите е наЕпиротския Скутерис (на номер N10) построена вероятно отмайстори от Епир в края на 19ти век . Семейството на Скуте-рис се отличило в икономическия, социалния и политическияживот на Комотини. Сградата, със своите неокласически ли-нии е пример за архитектурата през модерната епоха на бур-жоазията на Тракия. Включва местни техники за изгражданесъвместно с европейски стенописи на етажа. Дарена е от Ва-силики Скутери - Дидцоглу на община Комотини и помещаваТракийския, Етнографски, исторически и културен музей наКомотини и Тракия. Архитектурата, декорацията, мебелите ипредметите от музея разказват за живота на буржоазията вграда и атмосферата през 19ти и 20ти век. Отворен: вторник- петък 09:00 до 14:00 часа. събота 10:00 - 14:00 сряда и петък18:00 до 20:00 Тел: (+30) 25310 30313.В края на улица Кулоглу завивате надясно към Г.Николауи веднага наляво по Венизелу.В края на улицата завиватенадясно и влизате във Византийската крепост най-големияи най-стария паметник на града (4ти в.) построен изцяло ка-мък и керамика. Височината му достига до 9.60м. Имал е дваосновни входа на югоизточната и югозападната страна. През1363г. османците постояват техните джамии с материали отстената. През 1910г. българите разрушават кулите и голямачаст от стената. На негова територия е била построена същоМитрополитската сграда във Византийски стил от къмсеверозападната страна. В източния край се намира Мит-рополитския Храм Спящата Богородица (1812г.), сдървенапокривна конструкция и носещи греди, както и под на по-ниско ниво отколкото на останалата част от помещението.Построен върху основите на Византийска църква, за който сеспоменава през 1548г. от пътуващият Пиер Белон. Църкватае обявена за исторически паметник.Важно от артистичнагледна точка е чудотворната икона на Дева Мария, коятоможе да бъде датирана между 15ти и 16ти век. Насладете сена богато украсеният храм с дантелна декорация (ипиротскашкола) на трона и амвона.Отправени на юг излизате от крепостта. От дясно можете давидите наскоро реновираната сградата на Асоциациата наКомотини «Еносис» по-известна като Клуба на Комотини,сграда от началото на 20 век. Точно от другата страна можетеда видите може би най-забележителната историческа сгра-да на града Цанаклиоc Схоли (Училище Цанаклио). НесторЦанаклис голям търговец на тютюн от Комотини емигрантв Кайро и благодетел е финансирал сградата на ГръцкотоГрадско уцилище. Сградата е построена в съответствие спринципите на еклектизъм водещият архитектурен стил на19-ти век.Училището не е имало възможност да работи катое искал неговият благодетел, но е помещавало последова-телно Сиропиталище (1919г.), Генералната администрация наТракия (1922-1945г.), община Родопи (1945-1972г.) и Ректора-тът на Тракийския университет Демокрит до 2000 година.Зад училището Цанаклиоc е пешеходната улица Цанаклис,там можете да видите стари традиционни къщи: ДомАндониади, имението Малиопулу (услуги на Комотини иЕвропейския съюз), бившата митрополитскасграда в ДомСианиди (1920г.). Продължете към голямото кръстовище съсстатуята на Елефтериос Венизелос и завийте наляво по Ал.Симеониди. Пристигате в малкия парк. Около него са: Стади-онът, сградата на общината, първите сгради на Тракийскияуниверситет Демокрит, летния фолклорен театър (700 мес-та), Палио Ироон, проектиран от скулптора Петрос Мохсидис(1930г.). Вместо старото днес се използва новият паметник вцентъра на града известен като «Спати».Археологическият музей на КомотиниТой заедно с археологическия музей на Янина са единстве-ните проектирани от архитекта Арис Константинидис в цялаГърция. Те са сгради с архитектура с елементи от анонимнаархитектура, но също така и с лексиката на модернизма.Един «съд пълен сживот», както е искал сградите си АрисКонстантинидис, където оцелява между светлина и сенки,покрай миналото на префектура Родопи и Беломорска Тра-кия. Най-впечатляващият експонат е златен бюст на Септи-мий Севирос (193-211 г.). Вход: € 1,2, Телефон: (+30) 2531022411ithepka@culture.grСрещу археологическия музейсе намира музейят на Констан-тинос Каратеодори. Той е билродом от Виса - Еврос, роденпрез 1873г. в Берлин. Матема-тик с международната репута-ция (професор в четири гер-мански университета и в Мецо-вио Политехнио), работил катоинженер по строи телството наСуецкия канал. Музеят разпо-лага и с кореспонденцията му сученик на Алберт Айнщайн.От улицата Н. Зоиду се върнете към центъра на града и на500м. завийте надясно по улица Агиу Георгиу. На № 13 сенамира реставрираната къща на Пеидиc, характерен примерза местната народна архитектура помещава ЕтнографскияМузей. Експонатите (носии, бродерия, дърворезба, инстру-менти и прибори, предмети от бита) дават релефен образ натрадиционната гръцка Тракия. Много от тях идват от Източнаи Северна Тракия и Мала Азия. Всеки ден: 10.00 -13.00+30 2531025975Продължете към улицата Агиу Георгиу докато стигнете дохрам Св. Георги (19 век). В историческата петa детска градинана Св. Георги, Фирмата за Образователни Науки Комотиниеосновала Музей на Тракийско Образование: носталгичнопътуване за някои, урок по история за други.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person