Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Маршрут Ксанти - Ставруполи - Македонската Гробница Комнини - Замъка Каливас

От национален път Ксан-ти - Драма, минавайкипрез изящни каменни мостове, живописния Ставропол (на 29км), сред природата, която пресича река Нестос, пристигатеслед 45км (приблизително 1 час) в Крепостта Калива. За дапосетите македонската гробница и крепостта Калива трябва,преди да започнете пътуването си, да говорите с Археологи-ческия музей на Абдера.СтаврополВ Ставропол, едно от най-красивите традиционни селищана Ксанти, със своите сложни улици, старинни кафенета,красиви домове, посетете старата жп гара от 1924г., коятое била първата гара в Тракия, като спирка по линиятаСолун-Александруполис.Етнографски музей на СтаврополЕдин запален колекционер Ставрос Карабджакис, събирал впродължение на години в традиционното кафене на селото,предмети, които бързото развитие на промишлеността итехнологиите хвърлят в бездействие. Дарява ги на ОбщинаСтавропол, която се помещава в сградата на бившатаИнспекция по тютюна. Историята на селското и средноград-ското население в Тракия преминава през сложна серияекспонати: оръжия, селскостопански инструменти, посуда,бронзови и керамични съдове, звънци на животни, текстил,снимки, документи и музикални инструменти. Ацетиленовилампи, маслени лампи и фенери светят носталгично надспомените на някои посетители.Р. Нестос (р. Места)Води, които си проправят път сред скали, земни езици, коитонахлуват в реката и оформят фиорда: една божествена хар-мония пълна с цветове и аромати. Стена или река Темпи (15кмот града) между населените места Токсотес и Ставропол,където се сформират единствените по рода си меандри, играна вода и земя на 5 милиона години.Вземете влака, който тръгва от селото Токсотес към Став-ропол, който се движи по същите релсите с легендарнияОриент експрес. Той пресича крайречната Естетична гора,Европейския регион «Важен за Птиците», тополи, върби,брястове, явори, дивирози, преминава през множество тунели и гарантира най-добрите гледки към меандрите на реката (дължина: 30).В тази красота са живели Орфей и Евридика. Там той на-писва орфическите писания, както и Литическите писания,известното учение към Теодаманда за изключителните силина камъните. Тук са се кланели на Дионис-Загреа, орфиче-ската версия на ритуалите на Дионисий. Археологическитеостанки намерени извън Комнина принадлежат към товапоклонение.Македонската гробницата се намира на 5 км от Ставрополточно преди Комнина.Македонската гробница Ставруполис- КомнинaГробницата на Ставропол - Комнини е най-запазената ма-кедонска гробница в Тракия, която впечатлява със своитеразмери и стени, изработени от местен мрамор. Принадлеживероятно на 2ри век пр.н.е. и вероятно е свързан със съсед-ното селище на Митикаc (500м на юг) обитавано от желязнатаепоха до византийския период.Крепостта КаливаКрепостта на върха на гористия хълм Калес (Замък) нанадморска височина от 627 метра. на 4 км. юго-западно отизоставеното селище Каливес, контролира голяма част отдолината на река Нестос и има визуален контакт с другикрепости в най-близката околност. Построена от ФилипII от Македония около 340г. пр.Хр. на мястото на по-раннотракийско селище на ранножелязната епоха (9-8ми век пр.Хр.) и се е използва до 6ти век след Хр.Корпусът има форма на неправилен трапец с периметър245м. и максимално запазена височина 3,50м. Главният входсе нарича «Портата на Приап» кръстен на името на бога нарелефа намерен близо и декориран на куполните камъни наарка трегера. Резервоара е един голям проект на древнотоинженерство и хидравлика.Ставруполис - ЛивадитисОт Ставруполис продължете по национален път Ксанти -Драма , посока Драма, след 6,5 км завийте надясно къмКариофито и Ливадити, което се намира на 22,5 км от Став-ропол (приблизително: 30’). На 10 км от Ливадити се намираГорското селище Ериманту с добре поддържани зони заотдих и места за настаняване, където всеки може да сенаслади на разходка в специално проектирани и маркиранипътеки до внушителния водопад Ливадити или водопадаТрахониу висок 40 м. най-големият на Балканите. В Ливади-ти освен горското селище има убежища на катерачите, кактои естествоизпитателна и културна асоциация на Ксанти,които се предлагат като места запребиваване за посетители, коитообичат катерене, ходене, трасетаза 4х4 или планинско колоездене.Тракийски фолклорни фестивали - Карнавална КсантиМодерен Ксанти е известен в цяла Гърция за празненствата,които организира. Празници като световно известниятКарнавал на Ксанти, интегриран в «Тракийските фолклорнифестивали» в правен и традиционен аспект представлявапреобръщане на ежедневието, възлияние на радостта отживота и великата традиция на тракийския Дионис.От 1991г. Тракийския фолклорен фестивал идва да ни запоз-нае, да спаси чрез събития и тържества духа на традицион-ния елемент у младите хора. Тракийският фолклорен фести-вал завършва в последната Неделя на Карнавала с голям,специален парад на фигури и карнавалисти. Институциятасе закрива с обичая на изгаряне на изображението на Царя.Празник на камилатa или на ДжямалаДруг празник, който се възражда в периода на Карнавала вСтавруполи Ксанти е обичаят на камилата или Джиамалас.Младите конструират с парцали и кожи чучело на камила,която разнасят от врата до врата със съпровод на кавал илитабор. Домакините черпят с лакомства и пари камилата,но ако тя избяга от водача си я черпят с удари. Ритуалътсимволизира хода на човешкия живот с премеждията ищастливита моменти.«Празници на Палия поли (Стария град)»Използвайки С тария г рад н а К санти з а с цена м иналото,настоящето и бъдещето съществуват едновременно в ат-мосфера на щастие, радост и оптимизъм. В тесните уличкивсе някой местен клуб предлага местни деликатеси и «нек-тар». Музика изпълва въздуха. В края на лятото и есента, впродължение на две седмици стария град наКсанти е център на културен интерес. От 1991г., когато савъведени празниците на Стария Град, Ксанти се впуска вдионисийски ритми, подчертавайки неговата история икултура, обичаи, традиции, музика и танци. Хиляди хорасе стичат от всички краища на Гърция, за да присъстват натеатрални спектакли, концерти, изложби, да посетите. Тем-пото е трескаво. Никой не спи. Това е чудо колективни усилияс участието на културни клубове, които дават душата си зауспех.Фестивал «Ксанти на Манос Хаджидакис»От 2007г. в рамките на своите културни и образователнидейности, Прогресивния съюз на Ксанти и от 2011г. насам всътрудничество с Регион Източна Македония -Тракия, орга-низира в Ксанти фестивала «Ксанти на Манос Хаджидакис».Фестивалът стартира през последните години нов цикълс подходи към многостранното творчеството на големиягръцки автор. Поканени за това са личности, които започватс цялостна оценка, въвеждане на зрителите към отделнитевъпроси - посвещения и се фокусират върху връзката наМанос Хаджидакис с песните, поезията, киното, театъра,радиото, дискографията и разбира се с публичната реч илиотношението му към младите творци.Ксанти - СидиниПо национален път Ксанти-Комотини пристигате след 18 км вСидини (приблизително: 20’). Тук ви очаква един свят, пъленс въображение и любов. Детският музей на изкуството «Ику-мени /Вселена/». Детският музей на изкуството помещаваусилията на децата по света, които участват в проекта «Мо-стове на Любовта», създали и излагайки нежни приказки икукли, изработени с материали, щадящи околната среда.На всеки две години се организира Световното детско худо-жествено биенале в което участват хиляди деца от цял свят.Телефон: +30 25410 78109 www.oikoumeni.grАбдера е на 18.5км от Сидини. Там с изключение на археоло-гическия музей, ще посетите Фолклорния музей на крачкаот Археологическия, който се помещава в традиционнакаменна сграда.Що се отнася до настоящата Абдера, тя се състои от селотои Скала Абдера с безкрайните си пясъци. Селището е създа-дено през 1700г., когато жителите на Полистило се премесваттук. Това е красиво селище с калдъръмени улици и имения сместна архитектура (потърсете имението Памукчоглу). Осо-бено през лятото хората идват тук за плажовете на Тракийскоморе, наградени със син флаг и събитията за Демокрит.Археологическият музей на АбдераАрхитектурният проект на сградата е изготвен от архитекти-те на Министерството на културата Г. Полихрониу и Н. Фили-пидиc. Във външен план има препратки към традиционнитесгради на Тракия. В Археологическият музей на Абдера саизложени предмети намерени в града и гробищата на древ-на Абдера. Изложбата обхваща периода от 7ми до 13ти век отн.е. Музеят има силен образователен характер и е идеален задеца и юноши, като същевременно задоволява и най-взис-кателните посетители.Етнографският музей на АбдераЕтнографският музей на Абдера се помещава в обновенатанеокласическа сграда на старото училище на Абдера идатира от 1860г. Мястото на музея в съчетание с другите тра-диционни сгради, които го заобикалят, създават уникалнамозайка от традиционна архитектура и културна стойност.Експонатите са развити в два модула, селски живот и тек-стилно изкуство датиращи от 1830-1950г.От Абдера заминавате за живописния Порто Лагос (18 км),където в околната среда на езерото Вистонида хармоничное интегрирана църквата Св. Никола, покровителят на моря-ците и морето. Тя е изградена на остров Буру и е свързана сотсрещния бряг с дървен мост.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person