Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

От Ксанти до Термес

От Ксанти тръгвате заПомакохоря и Термес. Мина-вате през уникален пейзаж,пищен, с традиционни селаи тютюнопроизводство.Срещате последователно:Сминти, Мики, Ехинос истигате в Термес за около 1 час, пътувайки 44,15км.Релефът на Митраc ТафроктоноcРелефът на Митраc Тафроктоноc (края на 2 началото на 3векслед Хр.) е издълбан в голяма скала, в района на село Термесдо Ксанти в релефна рамка, символизираща пещерата в цен-търа е изобразен бог Митра (бог на слънцето, от персийскипроизход ) да жертва бик. От дясно и от ляво са застаналипоследователи на Бога, Кавтис и Кафтопатис.Археологическият обект е отворен. За повече информация,моля обадете се в местната служба по Праисторически анти-ки на телефона:Телефон: +30 25410 51003, +30 25410 51783КсантиВизантийския град Ксанти и доказано «пазен от ангел»както сочат «признаците от мястото» според историка Ди-митрис Мавридис. Манастирите на Памегисти Таксиархec /Архангелите/, Панагия (Богородица) - Архогелиотиса, наПанагия (Богородица) - Каламу и манастира на Св. Георги,според последните проучвания там където днес се намирацърквата-по краищата на четирите посоки на света и поаналогия с ръбовете на кръст, «кръстосва» пространството,увековечават съществуването на града във времето.Ксанти е един от малкото градове в Гърция, който еразработен в хармония и баланс с историята и миналото.Мултикултурният град успява да функционира като «градана сърцето» за всички жители, независимо от религия илиетнически произход.Старият град на Ксанти„Съвместното съществуване от онова време на копие наBelle Epoque с автентични турски минарета, дава цвят исъдържание в едно общество, смесица от всички краища нагръцкия свят, което случайно се озовава и живее в гранична-та зона и танцува Чарлстън по площадите“Манос Хаджидакис.Старият град на Ксанти се намира в северната част на гра-да, образувайки историческото ядро и покрива площ от380.000м2. Градът е построен след 1829г. е била годината наголеми земетресения, които напълно разрушават предишно-то селище. Градът е построен върху руините, а в основата муса църквите, които най-вероятно са запазени от византийскаКсантия.През 19ти век, гр. Ксанти наброява 8000 жители, икономиче-ски процъфтяващ, благодарение на богатството на отглеж-дането, преработката, производството и разпространениетона тютюн и неговите продукти, но също така и в отличнапозиция с важни търговски пътища. Градът е построен отепирски и македонски занаятчии, характеризира се съсзаплетената форма на калдъръмените улички и е пълен съсселски балкански къщи, ханове, магазини, църкви, харак-терни за последния османския период, но в същото времезападни неокласически имения, чиито собственици са пре-димно търговци на тютюн. В Стария град има 1200 сгради, ха-рактеризирани като защитени. От тях 140 са класифицираникато изключително забележителни, 130 забележителни, 260са класифицирани като интересни. Имения като Куюмджоглув което се помещава Етнографски Музей на града, имениетона Орфанидис, кметство днес. Старият Гарнизон щаб наКсанти, където е живял през първите години от живота сивеликия композитор Манос Хаджидакис е бил запазен иднес е Център за изкуство и размисъл «Манос Хаджидакис».Общинската Галерия на Ксанти «Христос Павлидис « отличенпример за западномакедонска - епирска традиционна архи-тектура, с основна характерна особеност дървените тавани,уникални в региона и тютюневия склад с П-образна форма, на ул. Капнергатон 9, собственост на Фонда-цията за Тракийското Изкуство и Традиция.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person