Traveler's Guide

East Macedonia & Thrace

Делта Еврос

Рейтинг:
(7)

Делтата на река Еврос (Марица) е една от най-важните екосистеми в Европа и е призната като междунаридна влажна зона (Рамсарска конвенция от 1971 г.). Представлява защитена територия и убежище за животни, където живеят или хибернират много редки или застрашени видове. Делтата с обща площ от 111 937 кв. км, се образувала от наносите и взаимодействието на теченето на сладките води на Еврос с морските течения. Успоредно, в съседното устие на Еврос в Егейско море се образуват малки островчета (Асани, Ксера Асани, Каравю Ксиради),дюни, лагуни (Драна, Лаки, Монолимни, Палукя), сладководни езера (Нимфес, Цекури, Скепи, Гинека), блата и мочурища със солени и бракични води. Благоприятното географско положение на Делтата спрямо посоките на миграция на птиците и сравнително мекият климат на района, както и недостъпността за хората и изолираните райони са ключови фактори, които създават идеални условия за създаването на много видове от фауната.Описани са 46 вида риби, 7 вида земноводни, 21 вида влечуги и повече от 40 вида бозайници. По-важна е обаче, богатата орнитофауна, която се среща в региона: забелязани са 316 вида птици от 422 в цяла Гърция. Екосистемата на делтата функционира като природен (естествен) биотоп, гнездене и храна за много видове (чапли, фламинго, корморани, чайки, лебеди,дребни гъски,червеногушата гъска хищници, и т.н.) и подслон за голям брой водни птици от северните райони на Централна и Източна Европа през зимата. Освен това, е жизненоважно място за престой и почивка на голям брой мигриращи птици, по време на пътуванията им до южните райони. Популациите варират от 30 000 до 150 000 души, въпреки че през последните години не надвишават 50000-60000. По отношение на флората в региона са записани всички формални образувания и растителни видове (около 350 растителни вида), намиращи се в делтата в Средиземноморското корито. Североизточната част на делтата, известна като "наводнен район" е покрита от гъсти гъсталаци от храсти и дървета а по протежение на реката образува гъста гора от топола, върба, елша, бряст и пълзящи растения. На юг пейзажа се променя и гората отстъпва мястото си на гъста тръстика в езерото Нимфес и в другите сладководни езера. Крайречните гори са образувания със специална екологична стойност, тъй като тяхното съществуване е от решаващо значение за регулирането на водните ресурси и управление на земите. В бракичните води на лагуни, в каналите със сладка вода, но и във всички водоеми по поречието на река Еврос расте най-важната влажна растителност, която е разделена в три категории: 1.растителност, която се състои от напълно подводни растения, 2.растителност, която се състои от вкоренени или нена дъното видове с плаващи листа или цветя на повърхността на водата, обикновено в плитки води, като водни лилии, водни кестени и др.,3. растителност, която се се характеризира с растителни съобщества от тръстика и се състои главно от полу-потопяеми видове като дива трастика, слама и т.н. Последната има по-голямо значение за живота на птиците в района. Заплахи за влажната зона са увеличаването на солеността на водата, неконтролираното и незаконно ловуване, преувеличената паша,отводняването и горенето на трастикови масиви


  • адрес
    Няма налична информация.
  • Информация за контакти
    Няма налична информация.
ХРАНА И НАПИТКИ
ПРЕСТОЙ
ТЪРГОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОЧКИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗДРАВЕ

slide 1
slide 2
slide 3
логин
Забравена парола?

Регистрирайте се

Cancel
×

Променете паролата си

Cancel
×
  Form: Appointment of responsible person